Posted on: May 18, 2022 Posted by: Wanda Palmer Comments: 0
สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ต้องการหลายตำแหน่งเพื่อช่วยขับเคลื่อนทุกกระบวนการให้เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม เชื่อว่าหลายคนอาจมีความฝันว่าอยากทำงานในสนามบิน… ดินแดนที่เป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก สำหรับบทความวันนี้จะขอพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับตำแหน่งงานที่มักจะมีการประกาศรับสมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ 

5 ตำแหน่งที่มักมีการรับสมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิ 

เจ้าหน้าที่ธุรการสนามบิน 

สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสนามบิน ทำงานด้านเอกสาร การเงิน การบัญชี และประสานงานกับหน่วยงานภายในสนามบิน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่รอเครื่องมาใช้บริการอย่างเหมาะสม (เงินเดือน 11,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป) 

พนักงานบริการภาคพื้นดิน 

เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดิน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตั้งแต่ขั้นตอนเข้าสู่บริการของสายการบิน จนกระทั่งผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นดินเป็นบริการแรกที่ผู้โดยสารต้องพบก่อนจึงจะขึ้นเครื่องได้ สำหรับคุณสมบัติของบุคลากรบริการภาคพื้นดินที่ควรทราบก็คือ ความสามารถในการพูดได้หลายภาษาจะทำให้คุณมีโอกาสได้รับการสัมภาษณ์งานมากที่สุด และอย่างน้อยที่สุดคุณควรมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้นั่นเอง (เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป) 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่เรียกว่าแอร์โฮสเตส ทำหน้าที่ต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในเครื่องให้อยู่ในสภาพการทำงานปกติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น (เงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป) 

พนักงานครัว 

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รับผิดชอบดูแลอาหารเพื่อบริการลูกค้าบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน ให้สะอาดถูกหลักอนามัย สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถทำงานในครัวการบินได้ จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหาร หรือวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 ปีในการทำอาหาร (เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป) 

เจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบิน 

สมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบิน รับผิดชอบการขายตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินที่ผู้โดยสารต้องการ เช็คอินกระเป๋าผู้โดยสาร ตรวจสอบที่นั่งว่างบนเที่ยวบิน หรือเลื่อนเที่ยวบินตามที่ผู้โดยสารร้องขอ สำหรับเจ้าหน้าที่ขายตั๋ว ขอแนะนำให้สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อสนทนากับลูกค้าต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ และควรมีพื้นฐานในการคำนวณราคาตั๋วเครื่องบิน โดยเข้าใจกฎเกณฑ์ของตั๋วเครื่องบินทุกประเภท (เงินเดือน 12,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป) 

สำหรับใครที่เริ่มต้นสมัครงานสนามบินสุวรรณภูมิของให้ลองพิจารณาในตำแหน่งเหล่านี้ดู เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน และสามารถต่อยอดไปทำงานตำแหน่งอื่น ๆ ในสนามบินได้ในอนาคต